เกี่ยวกับเรา | ประวัติบริษัท


บริษัท บีดีที เอนไวรอนเมนทอล โซลูชั่น จำกัด
ก่อตั้งในปี 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท
ดำเนินธุรกิจทางด้าน:
-  การออกแบบรายละเอียด / การก่อสร้าง / และการบริหารจัดการ
   ศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอย
-  
การจัดจำหน่าย : รถกวาดและดูดฝุ่นถนน, เครื่องบดอัดขยะมูลฝอย
   ในแต่ละประเภทตามลักษณะการใช้งาน, ถังอัดขยะพลังงานแสงอาทิตย์,
   ถังบรรจุขยะชนิด 2 และ4 ล้อ พร้อมชุดยกเท, เรือสำหรับทำความสะอาดผลงานที่ผ่านมา:
ศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอย : กรุงเทพมหานคร สระบุรี พิษณุโลก
รถดูดกวาดถนน : เทศบาลสระบุรี
บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์,จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครื่องบดอัดขยะ /
เครื่องรัดบรรจุหีบห่อ,
ชุดยกเทขยะแบบไฮดรอลิค
:
:
:
:

:
:
:
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เทศบาลสระบุรี
เทศบาลลัดหลวง สมุทรปราการ
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ
และผลิต จำกัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด


ถังขยะพลาสติค : ทั่วประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท :
บริษัท บีดีที เอนไวรอนเมนทอล โซลูชั่น จำกัด
     
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไป / ติดต่อหน่วยงานราชการและเทศบาล /
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
     
สินค้าและบริการ : จำหน่ายรถดูดกวาดถนนและบริการบำรุงรักษา
เครื่องบดอัดขยะแบบเคลื่อนที่และอยู่กับที่
(พร้อมชุดยกเทและแบบไม่มีชุดยกเท)
เครื่องอัด/มัดขยะรีไซเคิล
ถังบรรจุขยะแบบเคลื่อนที่ (สำหรับขยะมีพิษ
และขยะที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์)
ถังขยะสแตนเลสแบบกันไฟ
บริการออกแบบรายละเอียด, ก่อสร้าง และบริหาร
จัดการศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอย
     
แบรนด์ที่จัดจำหน่าย : Tennant Co. (จากประเทศสหรัฐอเมริกา) – กลุ่มสินค้า
ประเภทเครื่องกวาดทำความสะอาดแบบใช้นอกอาคาร
Sulo(จากประเทศเยอรมัน)
Plastic Omnium(จากประเทศฝรั่งเศส)
Marathon Compactor & Nexgen Baler จาก
Dover Environmental Solution Group PCL
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
     
ซัพพลายเออร์หลัก : Sulo (ประเทศเยอรมัน),
Plastic Omnium(ประเทศฝรั่งเศส)
   
จำนวนพนักงาน : เจ้าหน้าที่ด้านขายและการตลาด 2 คน
เจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและบริหาร 1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม 1 คน
     
เว็บไซต์ของ บริษัท : www.btd.co.th
     
ส่วนทางการตลาด    
ตลาดหลัก : ตลาดในประเทศไทยและอาณาบริเวณประเทศลาว
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
     
ตัวแทนหน่วยงานราชการ
รวมถึงหน่วยงานในเขต
เทศบาลเมืองทั้งหมด
: + เมืองสระบุรี
+ เมืองสมุทรปราการ
+ เมืองนนทบุรี
+ และอื่น ๆ
     
ลูกค้าธุรกิจเอกชน : + บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
+ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
+ บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์,จำกัด (มหาชน)
+ บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
+ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด
     
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
ใบรับรอง
: - European Standard : DIN EN 840
- UL Listed
- Singapore Quality Award 2007 Winner
- DIN EN ISO 9001:2000
- RAL GZ 951/1 Standard