การบริการ

ให้บริการดูแลรักษาต่างๆ สำหรับรถดูดกวาดถนน,
เครื่องบดอัดขยะทั้งแบบเคลื่อนที่และประจำที่
(ทั้งแบบมีชุดยกเทถังและไม่มีชุดยกเทถัง),
ถังใส่ขยะแบบเคลื่อนที่, ถังขยะแบบที่มีป้ายโฆษณา,
ที่ใส่ขยะที่ทำจากโลหะ , เครื่องยก
ให้บริการ ออกแบบและก่อสร้างศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอย