เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์และหลักการของบริษัท
มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าระดับพรีเมี่ยม
กระตุ้นให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการ
   เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย โดยเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
   การใช้งานให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถ
    ในการลดต้นทุนให้ลูกค้า
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษจากขยะมูลฝอย
   อันมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
มุ่งให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย และ
   การบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรกล รวมถึงการให้
   คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง
   อย่างเป็นระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
  Sentinel Sweeper สำหรับ บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบ...
  บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ตกลงพ...
  อ่านต่อ
  Nexgen Baler at IKEA - Thailand
    อ่านต่อ
  Global Warming News มตินานาชาติรับมือ'ก๊าซ'ถล...
    อ่านต่อ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
และการรับรองคุณภาพ
-  European Standard : DIN EN 840
-  UL Listed
-  Singapore Quality Award 2007 Winner
-  DIN EN ISO 9001:2000
-  RAL GZ 951/1 Standard