ผลิตภัณฑ์

ถังอัดขยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Plastic Omnium
ถังอัดขยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Plastic Omnium 

ศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอย